Trana (Grus grus)

Utbredning: Tranan förekommer i våtmarker (myrar, slättsjöar) i hela landet. Den svenska populationen beräknades vid SOF:s riksinventering 1980 till 1 300 par men arten torde ha ökat betydligt sedan dess. SOFs "torvgrupp" beräknar det svenska beståndet till 12 500 häckande par. Arten har återkoloniserat Sverige under 1900 talets senare hälft efter att ha haft en låg population i början av 1900-talet bl a till följd av jakt.

Flyttning: De tranor som häckar i Sverige flyttar till övervintringsområden i sydvästra Spanien bl a Extramadura där 60 000 tranor övervintrar årligen. De återvänder till Sverige i slutet av mars och början av april och Hornborgasjön i Västergötland är landets viktigaste rastlokal med ca 10 000 tranor. Tranan flyttar söderut i augusti och september och rastar i större antal i södra och mellersta Sverige bl a i Hornborgasjön, Kvismaren i Närke (ca 3 000 ex) Fläcksjön i Västmanland (ca 1 000 ex) och södra Öland (upp till 10 000 ex).

Häckning: Tranorna lever i livslånga äktenskap och häckar vanligen år efter år i samma revir. De häckar i norra Sveriges skogs- och myrmarker och i södra Sveriges slättsjöar, våtmarker och kärr. Tranan har lågt reproduktionstal i Sverige med i genomsnitt 0,5 ungar per par. Söderut är häckningsresultatet bättre än norrut.

Föda: Under häckningstid lever tranan av rötter, skott och andra vegetabilier samt insekter, blötdjur, grodor och småfiskar. Under flyttning attraheras de under våren av frusen potatis och korn (som de utfordras med). På hösten och i vinterkvarteren är spillsäd (särskilt korn och vete) den viktigaste födan.

Hot: Det största hotet mot arten är torrläggning av våtmarker i häckningsområdena. Störningar under hösten förekommer på nattplatser vilket är olyckligt genom att ungfåglar kan tappa kontakten med föräldrafåglarna.

Arten är fridlyst i samtliga länder i Europa inklusive Spanien.
 
Trandansen i Hornborgasjön

De tusentals tranorna som rastar vid Hornborgasjön har blivit en av våra största enskilda turistattraktioner med drygt 100 000 besökare varje år. 

För mera information - kontakta Svenska tranarbetsgruppen ett artprojekt inom SOF. 

Göran Lundin, Gustav Adolfs gata 3, 541 45 SKÖVDE
 
För aktuella uppgifter om tranorna i Hornborgasjön se Trandansen i Skara http://www/skarv.se/trandans/

Besök trandansen i Hornborgasjön du också! Aktuella siffror ges på hemsidan!