STEGET FÖRE-METODEN

Metoden går i korthet ut på att söka utrotningshotade djur, växter, svampar och lavar. Dessa
arter är hotade p g a skogsbruket. Det finns några hotade arter som är allmänna i opåverkade skogar.
Hittar man någon av dem kan man misstänka att skogen är skyddsvärd och att det är värt att söka
efter ännu mer hotade arter. Arten ges en poäng, baserad på Artdatabankens hotkategorier.
Hotkategorierna är 0, 1, 2, 3 och 4, där 0 innebär utrotad och 4 innebär hänsynskrävande. Om
arten är en "nolla" eller "etta" får den 4 poäng, en "tvåa" får 3 poäng o s v. Ex rosenticka tillhör
hotkategori 4 och har därmed 1 poäng. Efter att skogen är inventerad efter dylika arter har skogen
fått florapoäng. Då har man ett mått på hur opåverkad skogen är och därmed hur skyddsvärd den
är. Förutom att metoden är ett vetenskapligt sätt att värdera en skog är den mycket enkel att lära
sig. Det räcker med att lära sig 5-10 arter för att kunna praktisera metoden.
För att ytterligare förenkla är arterna placerade i en värdepyramid (se illustrationen).
Metoden är uppfunnen av biologen och läraren Mats Karström i Vuollerim.

Värdepyramiden för lågakontinuitet i granskogar i övre Norrland visar på graden av lågakontinuitet i en granskog.Pyramiden visar ochså på skogens naturvärde och ger information om förekomst av andra rödlistade växter och djur. Illustration: Åke Aronsson.

En av arterna i värdepyramiden.

Lapptickan

(Amylocystis lapponica)

Forskningsresan

Hemsidan